Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/53/2018

(FO) Hesková Alena (03.03.1957)

Podzáhradná 43 , 82106 Bratislava

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
21.06.2022
Zverejnený v OV č.:
119/2022
Dlžník:
Hesková Alena IČO 03.03.1957, , Podzáhradná 43, 82106 Bratislava,
Správca:
, Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov ,
Spisová značka súdu:
8OdK/53/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/53/2018 S1639
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Insolvency k.s., správca dlžníka Alena Hesková, Podzáhradná 43, 821 06 Bratislava oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do konkurzného konania dlžníka doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky a následne bola pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok:

Veriteľ: SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s.

Pohľadávka s prihlásenou sumou: 265,55 EUR