(PO) EINI, spol. s r. o., IČO 47225726

Priemyselná 2, 94901 Nitra

Vyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
17.6.2022
Dátum zverejnenia:
23.06.2022
Zverejnený v OV č.:
121/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
30K/1/2022
ICS:
4122202977
Vydal:
JUDr. Simona Krčmáriková
Vydal FN:
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník/Úpadca:
EINI, spol. s r. o. IČO 47225726, , Priemyselná 2, 94901 Nitra, Slovenská republika
Navrhovatelia:
EINI, spol. s r. o. IČO 47225726, , Priemyselná 2, 94901 Nitra, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: EINI, spol. s r.o., so sídlom Nitra, Priemyselná 2, IČO: 47 225 726, zastúpený: Mgr. Marek Šmida, advokát a partner Advokátskej kancelárie HAVLÁT & PARTNERS, so sídlom Bratislava, Rudnayovo nám. 1, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: EINI, spol. s r.o., so sídlom Nitra, Priemyselná 2, IČO: 47 225 726, takto
Rozhodnutie:
I. Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: EINI, spol. s r.o., so sídlom Nitra, Priemyselná 2, IČO: 47 225 726. II. Súd u s t a n o v u j e správcu: PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Šahy, Školská 13, IČO: 53 091 019, značka správcu S 1996. III. Z a č í n a hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní. IV. Súd v y z ý v a všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. V. Súd p o u č u j e veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 514/2011 Z. z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa neprihliada. VI. Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní. VII. Súd p o u č u j e účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku III. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: