Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 27OdS/4/2022

(FO) Maťo Dávid (20.10.1996)

Švantnerova 453, 95141 Lužianky

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
16.6.2022
Dátum zverejnenia:
23.06.2022
Zverejnený v OV č.:
121/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
27OdS/4/2022
ICS:
4122205981
Vydal:
JUDr. Renáta Šišková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Dávid Maťo IČO 51650452, , Švantnerova 453/5, 95141 Lužianky, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Dávid Maťo IČO 51650452, , Švantnerova 453/5, 95141 Lužianky, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka označeného ako: Dávid Maťo, nar. 20.10.1996, bytom Lužianky, Švantnerova č. 453/5, podnikajúci pod obchodným menom Dávid Maťo, so sídlom Lužianky, Švantnerova č. 453/5, IČO: 51650452, zastúpeného v konaní advokátom určeným Centrom právnej pomoci: JUDr. Peter Bojda, so sídlom Nitra, Fraňa Mojtu č. 43, IČO: 50400916, o návrhu dlžníka na oddlženie dlžníka určením splátkového kalendára, takto
Rozhodnutie:
I/ Poskytuje dlžníkovi: Dávid Maťo, nar. 20.10.1996, bytom Lužianky, Švantnerova č. 453/5, podnikajúci pod obchodným menom Dávid Maťo, so sídlom Lužianky, Švantnerova č. 453/5, IČO: 51650452, ochranu pred veriteľmi. II/ Ustanovuje správcu: JUDr. PhDr. Igor Doboš, so sídlom kancelárie: Šahy, Školská č. 13. III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní. IV/ Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500,- eur ( slovom päťsto eur ), a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy správcu na zaplatenie preddavku. V/ Správca je povinný primerane podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní bez zbytočného odkladu informovať o začatí hlavného insolvenčného konania známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov. VI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ). Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a). Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe. Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania. Uznesenie o poskytnutí ochrany pred veriteľmi sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v obchodnom vestníku. Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania na účet správcu ani do siedmych dní od výzvy správcu, správca nesplnenie tejto povinnosti oznámi v Obchodnom vestníku, čím sa konanie končí.
Oznam: