Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/175/2021

(FO) Hlaváč Jozef (06.07.1983)

Ratková 239 , 98265 Ratková

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
16.06.2022
Dátum zverejnenia:
23.06.2022
Zverejnený v OV č.:
121/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2OdK/175/2021
ICS:
6121389661
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník:
Jozef Hlaváč , Ratková 239, 98265 Ratková, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Jozef Hlaváč , Ratková 239, 98265 Ratková, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Jozef Hlaváč, nar. 06. 07. 1983, trvale bytom Ratková 239, 982 65 Ratková, ktorého správcom konkurznej podstaty je Mgr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, zn.: S1255, na základe oznámenia o vyčiarknutí zo zoznamu správcov, takto
Rozhodnutie:
I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty - Mgr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, zn.: S1255. II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Šimon Odaloš, so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S2014.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Oznam: