Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/227/2021

(FO) Berkyová Helena (17.11.1956)

Veľký Lom 34 , 99103 Veľký Lom

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
16.06.2022
Dátum zverejnenia:
23.06.2022
Zverejnený v OV č.:
121/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2OdK/227/2021
ICS:
6121422538
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník:
Helena Berkyová , Veľký Lom 34, 99103 Veľký Lom, Slovensko
Navrhovatelia:
Helena Berkyová , Veľký Lom 34, 99103 Veľký Lom, Slovensko
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Helena Berkyová, nar. 17. 11. 1956, trvale bytom Veľký Lom 34, 991 03 Veľký Lom, ktorého správcom konkurznej podstaty je Mgr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, zn.: S1255, na základe oznámenia o vyčiarknutí zo zoznamu správcov, takto
Rozhodnutie:
I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty - Mgr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, zn.: S1255. II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Ivan Kotleba, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S519.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Oznam: