Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. B1-31R/1/2022

(PO) Dedoles, s. r. o., IČO 46706305

Za Koníčkom 14, 90201 Pezinok

Začiatok reštrukturalizačného konania
Dátum vydania:
16.6.2022
Dátum zverejnenia:
23.06.2022
Zverejnený v OV č.:
121/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
31R/1/2022
ICS:
1122204452
Vydal:
JUDr. Zuzana Hlistová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník:
Dedoles, s. r. o. IČO 46706305, , Za Koníčkom 14, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Dedoles, s. r. o. IČO 46706305, , Za Koníčkom 14, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dedoles, s. r. o., so sídlom Za Koníčkom 14, 902 01 Pezinok, IČO: 46 706 305, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Dedoles, s. r. o., so sídlom Za Koníčkom 14, 902 01 Pezinok, IČO: 46 706 305, takto
Rozhodnutie:
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: Dedoles, s. r. o., so sídlom Za Koníčkom 14, 902 01 Pezinok, IČO: 46 706 305.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením uznesenia o začatí reštrukturalizačného konania v Obchodnom vestníku (§ 113 ods. 3 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR). Začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok, b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi, d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné, e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné, f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať, g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra. (§ 114 ods. 1 ZKR) Ak je druhá zmluvná strana povinná plniť zo zmluvy, ktorú uzatvorila s dlžníkom pred začatím reštrukturalizačného konania, vopred, môže svoje plnenie odoprieť až do času, keď sa jej poskytne alebo zabezpečí vzájomné plnenie. (§ 114 ods. 3 ZKR)
Oznam: