Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/122/2022

(FO) Martišková Alena (16.05.1978)

D. Jurkoviča 2366, 95503 Topoľčany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
24.06.2022
Zverejnený v OV č.:
122/2022
Dlžník:
Alena Martišková IČO 16.05.1978, , D. Jurkoviča 2366/8, 95501 Topoľčany,
Správca:
JUDr. Ľubomíra Beňová , Záhradnícka 10, 94501 Komárno,
Spisová značka súdu:
27OdK/122/2022
Spisová značka správcu:
27OdK/122/2022 S 1485
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca dlžníka: Alena Martišková, nar. 16.05.1978, bytom Topoľčany, D. Jurkoviča 2366/8, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v SLSP a.s. , číslo účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky , pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.