Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/122/2022

(FO) Martišková Alena (16.05.1978)

D. Jurkoviča 2366, 95503 Topoľčany

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
24.06.2022
Zverejnený v OV č.:
122/2022
Dlžník:
Alena Martišková IČO 16.05.1978, , D. Jurkoviča 2366/8, 95501 Topoľčany,
Správca:
JUDr. Ľubomíra Beňová , Záhradnícka 10, 94501 Komárno,
Spisová značka súdu:
27OdK/122/2022
Spisová značka správcu:
27OdK/122/2022 S 1485
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca konkurznej podstaty, JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, dlžníka  Alena Martišková, nar. 16.05.1978, bytom Topoľčany, D. Jurkoviča 2366/8,  v zmysle ust. § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, počas stránkových hodín, v pracovných dňoch Po - Pia od 09.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo telefonicky na tel. č. 0905 958 478.