Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-33K/21/2022

(PO) FORDERN s.r.o. v likvidácii, IČO 47584661

Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov

I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa vyjadril k návrhu do 20 dní o...
Dátum vydania:
14.6.2022
Dátum zverejnenia:
27.06.2022
Zverejnený v OV č.:
123/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
33K/21/2022
ICS:
1122203772
Vydal:
JUDr. Lenka Čadanová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
FORDERN s.r.o. v likvidácii IČO 47584661, , Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Navrhovatelia:
FORDERN s.r.o. v likvidácii IČO 47584661, , Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika Daňový úrad Bratislava IČO 42499500, , Ševčenkova 32, 85000 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FORDERN s.r.o. v likvidácii, so sídlom Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 584 661, takto
Rozhodnutie:
I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa vyjadril k návrhu do 20 dní od doručenia návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil: - zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, - zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, - informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, - zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania. - uviedol, či súhlasí s rozhodnutím bez pojednávania v zmysle § 177 CSP. II. Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. III. Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Toto uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Oznam: