Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/267/2021

(FO) Roháč Štefan (09.01.1960)

Levice 3555, 93401 Levice

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
29.06.2022
Zverejnený v OV č.:
125/2022
Dlžník:
Roháč Štefan IČO 09.01.1960, , Levice 3555, 93401 Levice,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/267/2021
Spisová značka správcu:
28OdK/267/2021 S12
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR

V konkurznej veci úpadcu, a to Štefan Roháč, Krížny vrch 3555, Levice, ktorá vec je vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 28OdK/267/2021 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa

Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48,  Bratislava

Por. č.

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Popl. z omeškania

Náklady z uplatnenia

spolu

4.

3194,67€

  1410,62 €

          

686,90 €

5292,19 €

5. 1042,50 €   466,98 €   230,48 € 1739,96 €
6. 661,68 €   461,19 €   234,23 € 1357,10 €

JUDr. Suchanová Vlasta, správca