(PO) KM-Trade EU, s.r.o., IČO 46599312

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
08.07.2022
Zverejnený v OV č.:
131/2022
Dlžník/Úpadca:
KM-Trade EU, s.r.o. IČO 46599312, , Svätovavrinecká 13920/10 / 0, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
Ing. Anett Pirohár , Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
6K/1/2022
Spisová značka správcu:
6K/1/2022 S1534
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Ing. Anett Pirohár, správca úpadcu KM-Trade EU, s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 599 312, zvoláva v zmysle ustanovenia §34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 17.8.2022 o 11.30 hod v sídle kancelárie správcu na ul. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, s nasledovným programom:

  1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov
  2. Správa o činnosti správcu o stave konkurzného konania do 1. schôdze veriteľov
  3. Voľba členov veriteľského výboru/zástupcu veriteľov
  4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia §36 ZKR
  5. Záver

Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako 3. mesiace spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.

Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov.

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 04.07.2022

Ing.Anett Pirohár