(PO) INOVEC, spol. s r.o. Vranov nad Topľou, IČO 36452963

Čemernianska 90, 09303 Vranov nad Topľou

ECLI:SK:KSKE:2022:7005202815.9 Sp. zn.:7K/42/2005 - I...
Dátum zverejnenia:
15.07.2022
Zverejnený v OV č.:
136/2022
Krajský súd v Košiciach
7K/42/2005, INOVEC, spol. s r.o. Vranov nad Topľou, IČO: 36452963, Čemernianska 90, Vranov nad Topľou , Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                          ECLI:SK:KSKE:2022:7005202815.9                               

                                                                                                                    Sp. zn.: 7K/42/2005 -

                                                                                                                       IČS:  7005202815                               

                                                                        UZNESENIE

 

            Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: INOVEC, spol. s r.o. Vranov nad Topľou, Čemernianska 90, Vranov nad Topľou, IČO: 36 452 963, v konkurze o späťvzatí návrhu na schválenie Konečnej správy a o návrhu veriteľa na zvolanie schôdze konkurzných veriteľov a na zbavenie funkcie správcu konkurznej podstaty, takto

                                                                        r o z h o d o l :

            I. Zastavuje konanie o Návrhu správkyne konkurznej podstaty Ing. Dagmar Prividi, PhD., na schválenie Konečnej správy a návrhu na odmenu správkyne zo dňa 23.7.2019.

         

            II. Nevyhovuje návrhu veriteľa Rudolfa Perháča zo dňa 2.5.2022 na zvolanie schôdze veriteľov a na zbavenie Ing. Dagmar Prividi, PhD., funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu.

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 66 ods. 3 ZKV), na  Krajský súd v Košiciach, v troch písomných vyhotoveniach [§ 362 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“)].

Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom súde (§ 362 ods. 2 C.s.p.).

Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné (§ 358 C.s.p.).

V  zmysle § 363 C.s.p., v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

V zmysle § 364 C.s.p., rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

V zmysle § 365 ods. 1 C.s.p., odvolanie možno odôvodniť len tým,  že:

a) neboli splnené procesné podmienky,

b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

f) Súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo

h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa § 365 ods. 2 C.s.p., odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej.

Podľa § 365 ods. 3 C.s.p., odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania. 

 

 

V Košiciach dňa 4. júla 2022

                                                                                                   JUDr. Rastislav Pella

                                                                                                                 sudca

Za správnosť vyhotovenia: Zuzana Patakiová