(PO) AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica, s.r.o., IČO 36019542

Kremnička 3 , 97405 Banská Bystrica

Zrušenie konkurzu
Dátum zverejnenia:
18.07.2022
Zverejnený v OV č.:
137/2022
Krajský súd v Banskej Bystrici
36K/29/2003, AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica s.r.o. "v konkurze", IČO: 36019542, Kremnička 3, Banská Bystrica,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

ECLI:SK:KSBB:2022:6003898765.7                               

 

                                                                                              Sp. zn.: 36K/29/2003 - 702

                                                                                                    IČS:  6003898765                               

 

UZNESENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AUTOCENRUM TBP Banská Bystrica, s. r. o. „v konkurze“, so sídlom Kremnička 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 019 542, ktorého správcom konkurznej podstaty je Mgr. Pavol Karman, so sídlom kancelárie správcu Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu, takto

 

 

r o z h o d o l :

 

 

  1. Z r u š u j e  konkurz na majetok úpadcu AUTOCENRUM TBP Banská Bystrica, s. r. o. „v konkurze“, so sídlom Kremnička 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 019 542 po splnení rozvrhového uznesenia č.k. 36K/29/2003-670 zo dňa 29.04.2022.

 

  1. Z b a v u j e   Mgr. Pavla Karmana, so sídlom kancelárie správcu Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina, funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

  1. N e p r i z n á v a   správcovi konkurznej podstaty výdavky a odmenu za výkon funkcie správcu.

 

  1. Toto uznesenie je vykonateľné nadobudnutím jeho právoplatnosti.

Poučenie:

 

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Krajský súd v Banskej Bystrici.

 

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

 

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

 

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

 

V Banskej Bystrici dňa 14. júla 2022

 

 

                                                                                               Mgr.  Miriam Kamenská

                                                                                                          s u d k y ň a