(PO) ZE-PRA, spol. s r.o., IČO 36736309

1. mája 1/B, 95301 Zlaté Moravce

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
19.07.2022
Zverejnený v OV č.:
138/2022
Dlžník/Úpadca:
ZE-PRA, spol. s r.o. IČO 36736309, , 1. mája 1/B / 0, 95301 Zlaté Moravce,
Správca:
, Farská 33, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
29R/1/2020
Spisová značka správcu:
29R/1/2020 S1131
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Zverejnenie zápisnice:

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia veriteľského výboru

písomné hlasovanie členov veriteľského výboru (per rollam)

Spisová značka súdneho spisu:                      29R/1/2020

Spisová značka správcovského spisu:            29R/1/2020 29K/6/2021 S1131

Dlžník/úpadca:                                   ZE-PRA, spol. s r.o. v konkurze    

Sídlo:                                                 1. mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce

IČO:                                                   36 736 309

Miesto konania:                                 Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21,

                                                           Bratislava

Dátum konania:                                 12.07.2022

Čas konania:                                      10:00 hod.

Prítomní:

  1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, písomné hlasovanie zo dňa 06.07.2022 v zastúpení Mgr. Peter Egry – podpredseda predstavenstva a JUDr. Denisa Vargová – člen predstavenstva (v zmysle prílohy)
  2. Člen VV: STRABAG s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO:                       17 317 282, v zastúpení JUDr. Marek Cífer, advokát, IČO: 51 339 650, sídlo: Košická 49,                    821 08 Bratislava  – písomné hlasovanie doručené do SK, a.s. e-mailom dňa 08.07.2022                            (v zmysle prílohy)
  3. Člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, v zast. Mgr. Kristína Činčurová, Tím osobitných konaní – písomné hlasovanie doručené do SK, a.s.                      e-mailom dňa 06.07.2022 (v zmysle prílohy)
  4. Člen VV: KUKUČKA PLUS, s.r.o., Lovce, v zast. Ivan Kukučka, konateľ – písomné hlasovanie doručené do SK, a.s. e-mailom dňa 07.07.2022 (v zmysle prílohy)

Neprítomný:

  1. Člen VV: Ing. František Hrubjak – STASMONT, so sídlom Adamovka 515, 029 44 Rabča, IČO: 10 848 291, v zastúpení Roman Kvasnica a partneri s.r.o., JUDr. Adam Kvasnica, advokátsky koncipient – písomné hlasovanie v stanovenej lehote nebolo doručené do SK, a.s.     

Program:

  1. Otvorenie,
  2. Prerokovanie žiadosti správcu konkurznej podstaty na  schválenie ponuky doručenej v III. kole VPK a žiadosti správcu konkurznej podstaty na udelenie správcovi záväzného pokynu – súhlasu na uzatvorenie zmluvy  na predaj časti podniku,
  3. Záver.

K bodu 1):

          Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“

          Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní  jeho štyria členovia.

K bodu 2):

          V konkurznom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu ZE-PRA, s.r.o., IČO: 36 736 309,                         so sídlom 1. mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce, správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k.s., kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra, dňa 14.06.2022 doručil do SK, a.s., ako predsedovi veriteľského výboru a zabezpečenému veriteľovi v II.  – IX. poradí Daňový úrad Nitra, v zast. SK, a.s. v predmetnom konkurznom konaní, vyhodnotenie III. kola VPK a žiadosť na schválenie ponuky doručenej v III. kole VPK a udelenie správcovi záväzného pokynu  na uzatvorenie zmluvy  na predaj časti podniku  za sumu 55.555 Eur záujemcovi Slovak Finance s.r.o., IČO: 36 810 932,  so sídlom   Medveďovej 15, 851 04 Bratislava, po doplatení úplnej kúpnej ceny.

Návrh uznesenia veriteľského výboru:

          Predseda veriteľského výboru Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava e-mailom dňa 06.07.2022 zaslal vyššie uvedenú žiadosť správcu konkurznej podstaty členom veriteľského výboru a navrhol, aby veriteľský výbor hlasoval za prijatie uznesenia v znení:

Uznesenie:

Veriteľský výbor v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu ZE-PRA, s.r.o., IČO: 36 736 309, so sídlom 1. mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce, sp. zn.: 29K/6/2021 29R/1/2021:

-           správcovi konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k.s., kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra udeľuje súhlas na predaj majetku KP úpadcu v III. kole verejného ponukového konania v zmysle doručenej ponuky  od záujemcu Slovak Finance s.r.o., IČO: 36 810 932, so sídlom   Medveďovej 15, 851 04 Bratislava,  za ponúknutú kúpnu cenu 55.555 Eur bez DPH

-           správcovi podstaty Prvý správcovský dom, k.s., kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra udeľuje záväzný pokyn  na uzatvorenie zmluvy  na predaj časti podniku  za sumu 55.555 Eur                            bez DPH záujemcovi Slovak Finance s.r.o., IČO: 36 810 932,  so sídlom   Medveďovej 15, 851 04 Bratislava,  po doplatení úplnej kúpnej ceny

Členovia veriteľského výboru svoje stanovisko vyjadrili písomným hlasovaním (per rollam):

Uznesenie: prijaté

          V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“

          Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali štyria členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

K bodu  3) – Záver:

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.

Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV vo forme písomného hlasovania)  Okresnému súdu Nitra a správcovi konkurznej podstaty              Prvý správcovský dom, k.s., Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, 949 01 Nitra.

Predseda VV zasadnutie  veriteľského výboru  ukončil.

V Bratislave, dňa 12.07.2022                                              

Zápisnicu vyhotovil:  Predseda veriteľského výboru :