(PO) m-trade s.r.o., IČO 51998751

Masarykova 22, 08001 Prešov

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
27.07.2022
Zverejnený v OV č.:
144/2022
Dlžník/Úpadca:
m-trade s.r.o. IČO 51998751, , Masarykova 22 , 08001 Prešov,
Správca:
, Námestie slobody 2/3, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
1K/12/2022
Spisová značka správcu:
1K/12/2022 S1830
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S 1830, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca dlžníka m-trade s.r.o., so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 51 998 751, Slovenská republika  v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. číslo účtu SK66 0200 0000 0037 3914 8357 variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.