(PO) STAVBA TRADE s.r.o., IČO 46182781

Jesenského 5026/13A, 92901 Dunajská Streda

Ustanovenie správcu,
Dátum vydania:
20.07.2022
Dátum zverejnenia:
28.07.2022
Zverejnený v OV č.:
145/2022
Autor oznamu:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Spisová značka:
23K/6/2022
ICS:
2122202863
Vydal:
JUDr. Jana Wilková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Dlžník/Úpadca:
STAVBA TRADE IČO 46182781, , Jesenského 5026/13A, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika
Navrhovatelia:
STAVBA TRADE IČO 46182781, , Jesenského 5026/13A, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STAVBA TRADE s.r.o., IČO: 46 182 781, so sídlom Jesenského 5026/13A, Dunajská Streda 929 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 27512/T, takto
Rozhodnutie:
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: STAVBA TRADE s.r.o., IČO: 46 182 781, so sídlom Jesenského 5026/13A, Dunajská Streda 929 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 27512/T predbežného správcu: Lex Creditor k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 15, 917 01 Trnava, značka správcu: 1636. U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Oznam: