(PO) KRYOTECH s.r.o., IČO 36722235

Učňovská 6, 04015 Košice-Šaca

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
1.8.2022
Dátum zverejnenia:
05.08.2022
Zverejnený v OV č.:
151/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
30K/17/2022
ICS:
7122206322
Vydal:
JUDr. Pavel Varga
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
KRYOTECH s.r.o. IČO 36722235, , Učňovská 6, 04015 Košice-Šaca, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice IČO 42499500, , Železničná 1, 04190 Košice, Slovenská republika KRYOTECH s.r.o. IČO 36722235, , Učňovská 6, 04015 Košice-Šaca, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 424995000018, proti dlžníkovi: KRYOTECH s.r.o., so sídlom: Učňovská 6, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 36 722 235, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: KRYOTECH s.r.o., so sídlom: Učňovská 6, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 36 722 235.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie, už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra (§ 14 ZKR). Ak ZKR neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa ZKR doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku; to platí rovnako aj pre písomnosti, ktoré sa majú zverejniť podľa osobitného predpisu. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia (§ 199 ods. 1 ZKR). Ak ZKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa ZKR zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely ZKR za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Oznam: