Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/70/2022

(FOP) Ján Smolka, IČO 32275170

Oravská Poruba , 02754 Oravská Poruba

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
10.08.2022
Zverejnený v OV č.:
154/2022
Dlžník:
Ján Smolka IČO 22.02.1973, , Zábrež 203, 027 54 Oravská Poruba,
Správca:
, M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina,
Spisová značka súdu:
2OdK/70/2022
Spisová značka správcu:
2OdK/70/2022 S1862
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Týmto, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamujeme, že bankový účet na ktorý možno skladať preddavok na trovy pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v Fio banka, a. s., číslo účtu/IBAN: SK94 8330 0000 0029 0131 5834. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na trovy konania.

Insolvency Management Group, k. s., správca