Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/70/2022

(FOP) Ján Smolka, IČO 32275170

Oravská Poruba , 02754 Oravská Poruba

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
10.08.2022
Zverejnený v OV č.:
154/2022
Dlžník:
Ján Smolka IČO 22.02.1973, , Zábrež 203, 027 54 Oravská Poruba,
Správca:
, M.R.Štefánika 73, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
2OdK/70/2022
Spisová značka správcu:
2OdK/70/2022 S1862
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese: M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina v úradných hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod (obedňajšia prestávka 11.30 -12.30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovú adresu office@imgks.sk, alebo na čísle telefónu 0950/898 854..

Insolvency Management Group, k. s., správca