Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/210/2022

(FO) Čopáková Viera (13.08.1972)

M. R. Štefánika 352/51 , 07622 Vojčice

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
15.08.2022
Zverejnený v OV č.:
157/2022
Dlžník:
Čopáková Viera IČO 13.08.1972, , M. R. Štefánika 352/51, 07622 Vojčice,
Správca:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová , Kupeckého 4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/210/2022
Spisová značka správcu:
32OdK/210/2022 S1730
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vo vyššie uvedenej konkurznej veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Kupeckého 4, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese: baulovicova@baulovic.sk

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca