Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/210/2022

(FO) Čopáková Viera (13.08.1972)

M. R. Štefánika 352/51 , 07622 Vojčice

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
15.08.2022
Zverejnený v OV č.:
157/2022
Dlžník:
Čopáková Viera IČO 13.08.1972, , M. R. Štefánika 352/51 352/51, 07622 Vojčice,
Správca:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová , Kupeckého 4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/210/2022
Spisová značka správcu:
32OdK/210/2022 S1730
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpisová zložka č. 1

Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu

Celková suma: 500,00 EUR

Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR

Súpisová hodnota: 500,00 EUR

Deň zapísania do súpisu: 09.08.2022

Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca