Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/210/2022

(FO) Čopáková Viera (13.08.1972)

M. R. Štefánika 352/51 , 07622 Vojčice

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
15.08.2022
Zverejnený v OV č.:
157/2022
Dlžník:
Čopáková Viera IČO 13.08.1972, , M. R. Štefánika 352/51, 07622 Vojčice,
Správca:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová , Kupeckého 4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/210/2022
Spisová značka správcu:
32OdK/210/2022 S1730
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Kupeckého 4, 040 01 Košice, týmto vovyššie označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) v spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.

Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané napredpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK72 0900 0000 0051 4996 0731

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca