Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/192/2022

(FO) Černý Miroslav (26.06.1965)

Dolné Trhovište 19, 92061 Dolné Trhovište

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
19.08.2022
Zverejnený v OV č.:
161/2022
Dlžník:
Černý Miroslav IČO 26.06.1965, , Dolné Trhovište 19, 92061 Dolné Trhovište,
Správca:
JUDr. Štefan Dostál , Robotnícka 79, 90501 Senica,
Spisová značka súdu:
23OdK/192/2022
Spisová značka správcu:
23OdK/192/2022 S1148
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávky

Invitation to lodge a claim for foreing creditors

V súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015, ako správca dlžníka: Miroslav Černý, nar. 26.06.1965, trvale bytom 920 61 Dolné Trhovište, Jelenová 19,  podnikajúci pod obchodným menom:  Miroslav Černý, ICO:   40 567 869, s miestom podnikania 920 61 Dolné Trhovište, Jelenová 19, s ukončenou  podnikateľskou činnosťou ku dňu 28.12.2010 (ďalej len „dlžník“), Slovenská republika, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 23OdK/192/2022 zo dňa 08.08.2022, bol vyhlásený konkurz Dlžníka. 

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankrupty truste of the debtor: Miroslav Černý, date of birth:  26.06.1965, permanent residence   920 61 Dolné Trhovište, Jelenová 19,  ID number: 40 567 869, business name: Miroslav Černý,   business place: 920 61 Dolné Trhovište, Jelenová 19, end-of business of the day 28.12.2010, (hereinafter only „the Debtor“),  Slovak republic, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Trnava No. 23dK/192/2022 dated on 08.08.2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtorś estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 158/2022  dňa 16.08.2022. Dňom 17.08.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Trnava was published in Business Journal No. 158/2022 on 16.08.2022.  Bancruptcy was  declared on 17.08.2022.

Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.

The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's dishonest intention.

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .

Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej) schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR).

The application is filed in a single equation with the administrator to the address of his (her office or to the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. 

Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the credi-tors can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commer-cial bulletin.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.

Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no. 665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must attach to the claim file the documents proving the fact.

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§167l ods. 1 ZKR).

A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of the secured creditor of the housing loan In writing (§16l sec. 1 of the BRA).

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 167l sec. 2 BRA).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order, the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.

If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been canceled for the debtor's dishonest intention.

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.

The claim shall be applied in euro.

Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts (§ 29 sec.6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

 The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

 JUDr. Štefan Dostál, správca