Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 31OdS/5/2022

(FO) Szudor Zsolt (05.07.1978)

Nábrežná 4560, 94002 Nové Zámky

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
16.9.2022
Dátum zverejnenia:
23.09.2022
Zverejnený v OV č.:
183/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
31OdS/5/2022
ICS:
4122207655
Vydal:
Mgr. Filip Grznárik
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Zsolt Szudor IČO 45543275, , Nábrežná 4560/91, 94002 Nové Zámky, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Zsolt Szudor IČO 45543275, , Nábrežná 4560/91, 94002 Nové Zámky, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra, v konaní o oddlženie dlžníka: Zsolt Szudor, nar. 05.07.1978, trvalý pobyt Nábrežná 4560/91, 940 02 Nové Zámky, zastúpený advokátom: Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o., sídlo Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 813 401, o návrhu dlžníka na určenie splátkového kalendára, takto
Rozhodnutie:
I. Súd poskytuje dlžníkovi: Zsolt Szudor, nar. 05.07.1978, trvalý pobyt Nábrežná 4560/91, 940 02 Nové Zámky, ochranu pred veriteľmi. II. Súd má medzinárodnú právomoc na začatie tohto insolvenčného konania (poskytnutím ochrany pred veriteľmi v konaní o oddlžení) ako hlavného insolvenčného konania podľa čl. 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní v účinnom znení. III. Súd ustanovuje do funkcie správcu: LawService Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, značka správcu S1731. IV. Súd ukladá dlžníkovi povinnosť zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500,- eur do 7 dní od výzvy správcu na zloženie preddavku. V. Súd ukladá správcovi povinnosť okamžite informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní v účinnom znení známych zahraničných veriteľov dlžníka, t. j. veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu, okrem II. výroku, odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 veta druhá ZKR). Proti II. výroku tohto uznesenia môže na základe čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ odvolanie, ktoré možno odôvodniť iba tým, že súd nemal medzinárodnú právomoc na začatie tohto insolvenčného konania (poskytnutím ochrany pred veriteľmi v konaní o oddlžení) ako hlavného insolvenčného konania. Odvolanie (§ 196 ZKR v spojení so štvrtou časťou prvou hlavou CSP) sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, za ktorý sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZKR), na Okresnom súde Nitra ako súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania stanovených v § 127 Civilného sporového poriadku uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Za deň doručenia tohto súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZKR). U tých osôb, ktorým sa toto uznesenie doručuje aj iným spôsobom ako jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, je začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu spojený s dňom jeho doručenia formou zverejnenia v Obchodnom vestníka (§ 199 ods. 4, ods. 3, ods. 1 ZKR), za ktorý sa považuje nasledujúci deň po faktickom zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZKR). Právne účinky zverejnenia tohto súdneho rozhodnutia nastávajú nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta druhá ZKR).
Oznam: