(PO) VYSMAN, spol. s r. o., IČO 44960859

Ružinovská 42, 82101 Bratislava

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
16.9.2022
Dátum zverejnenia:
23.09.2022
Zverejnený v OV č.:
183/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
31K/37/2022
ICS:
1122206003
Vydal:
JUDr. Zuzana Hlistová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
VYSMAN, spol. s r. o. IČO 44960859, , Ružinovská 42, 82101 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
VYSMAN, spol. s r. o. IČO 44960859, , Ružinovská 42, 82101 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VYSMAN, spol. s r. o., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 44 960 859, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
Rozhodnutie:
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: VYSMAN, spol. s r. o., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 44 960 859.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: