Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/273/2022

(FO) Komonyi Tomáš (29.09.1985)

L. N. Tolstého 81, 07901 Veľké Kapušany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
28.09.2022
Zverejnený v OV č.:
186/2022
Dlžník:
Komonyi Tomáš IČO 29.09.1985, , L. N. Tolstého 81 / 5, 07901 Veľké Kapušany,
Správca:
JUDr. Tomáš Palčík , Žriedlová 3, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/273/2022
Spisová značka správcu:
32OdK/273/2022 S1931
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka - Tomáš Komonyi, nar.: 29.09.1985, bytom: L. N. Tolstého 81/5, 079 01 Veľké Kapušany, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/273/2022, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK87 0900 0000 0051 5620 8134. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.