(FOP) Martin Mrázko, IČO 17255597

Košická Polianka , 04441 Košická Polianka

Predaj majetku správca
Dátum zverejnenia:
29.09.2022
Zverejnený v OV č.:
187/2022
Správca:
JUDr. Slavomír , Puškinova 16, 08001 Prešov,
Dlžník/Úpadca:
Martin Mrázko IČO 17255597, , Košická Polianka 119, 04441 Košická Polianka,
Druh:
Predaj majetku správca
Text:

JUDr. Slavomír Dubjel, správca, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov, tel.: 0908 313 992, e-mail: pravneporadenstvo@gmail.com ako správca konkurznej podstaty úpadcu Martin Mrázko, nar. 1961, bytom Košická Polianka 119, IČO: 17 255 597, vec vedená Krajským súdom v Košiciach pod sp. zn. 7K/202/2005 týmto v súlade so schváleným plánom speňaženia vyhlasujem verejné ponukové konanie, t.j. speňaženie mimo dražby podľa § 27 ods. 1, ods. 10, písm. c/ Zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov ako súbor nasledovný majetok nachádzajúci v zastavanom území obce Košická Polianka, pričom ide o nehnuteľnosti:

 

-          Pozemok KN C parc. č. 296/3, záhrada o výmere 192 m2, vedený na LV č. 1038, k.ú. Košická Polianka o veľkosti podielu úpadcu 1/2.

 

Podmienky speňaženia: Rozhodujúca je najvyššia ponúknutá cena s právom správcu odmietnuť neprimerane nízku cenu. Ponuku je potrebné doručiť do podateľne Krajského súdu Košice, Štúrova 29, 041 10 Košice do 23.11.2022 v zalepenej obálke s označením 7K/202/2005 KONKURZ – NEOTVÁRAŤ! Ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko alebo názor (obchodné meno), sídlo, IČO právnickej osoby, ktorá ponuku podáva s uvedením ponúkanej kúpnej ceny za obe parcely spolu. Právnické osoby sú k ponuke povinné doložiť aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace. Kúpna cena bude zaplatená pred podaním návrhu na vklad s tým, že správne poplatky spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva hradí v plnom rozsahu kupujúci.