(PO) Varga Vladimír-VLADIA,Humenné, IČO 33846260

1.mája 18/1458 , 06601 Humenné

ECLI:SK:KSKE:20...
Dátum zverejnenia:
30.09.2022
Zverejnený v OV č.:
188/2022
Krajský súd v Košiciach
6K/71/2005, Vladimír Varga VLADIA, IČO: 33846260, 1. mája 18/1458, 06601 Humenné, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                          ECLI:SK:KSKE:2022:7005203477.6                               

                                                                                                                       Sp. zn.: 6K/71/2005 -

                                                                                                                     IČS:  7005203477                               

                                                                                UZNESENIE

        Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Vladimír Varga VLADIA, ul. 1. mája 18/1458, Humenné, IČO: 33 846 260,

rozvrhom takto

                                                                                r o z h o d o l :

            Z celkovej sumy 20.000,- Eur, získanej speňažením konkurznej podstaty a získanej pri výkone funkcie správcu, sa uspokojujú:

1. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZKV :

- odmena správcu konkurznej podstaty - JUDr. Jozef Tarabčák ..........................3.331,94 Eur

- výdavky správcu konkurznej podstaty - JUDr. Jozef Tarabčák..............................527,33 Eur

- nároky zo zmlúv uzatvorených správcom konkurznej podstaty.............................536,89 Eur

- trovy konaní vyvolaných konkurzom......................................................................337,29 Eur

- rezerva na ukončenie konkurzu.............................................................................200,-    Eur

- súdny poplatok za konkurzné konanie...................................................................240,-    Eur

- spolu ...................................................................................................................5.173,45 Eur

                                  

2. Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV -

- oddelený veriteľ č.3 Slovenská konsolidačná a.s.  ...........................................14.826,55 Eur

- oddelený veriteľč.6 Daňový úrad Humenné...............................................................0,-    Eur

    

3. Pohľadávky veriteľov I. triedy podľa § 32 odsek 2 písm. a/ ZKV - nebudú uspokojené z dôvodu nedostatku

finančných prostriedkov

veriteľ č. 1 SR -Krajský súd Bratislava    ......................................................................0,- Eur

veriteľ č. 2 Slovenská konsolidačná a.s. (pôvodne Všeobecná zdravotná poisťovňa)..0,- Eur

veriteľ č. 5 Slovenská konsolidačná a.s.( pôvodne Daňový úrad Humenné).................0,- Eur

veriteľ č. 7 Krajský súd Bratislava..................................................................................0,- Eur

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia

v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach

podania podľa § 127 Civilného sporového poriadku uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom

rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody)

a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 

V Košiciach dňa 7. septembra 2022

                                                                                                                         JUDr. Igor Ragan

                                                                                                                                    sudca

Za správnosť vyhotovenia: Dana Vašeková