(PO) LEAM s.r.o., IČO 36722219

Na Hriadkach 51, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
30.09.2022
Zverejnený v OV č.:
188/2022
Dlžník/Úpadca:
LEAM s.r.o. IČO 36722219, , Na Hriadkach 51 , 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves,
Správca:
, Šoltésovej 2, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37K/24/2017
Spisová značka správcu:
37K/24/2017 S1436
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Text:

Správca konkurznej podstaty I & R KONKURZY A REŠTRUKTKURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu S 1436, úpadcu LEAM s.r.o., so sídlom Na Hriadkach 51, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, IČO: 36 722 219 (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom voči Úpadcovi pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 37K/24/2017, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 01 Žilina, IČO: 31 575 951.

Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť (v poradí druhý) čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s.

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v súlade s ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca