Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/341/2022

(FO) Červeňák Kristián (08.10.1979)

Hlavná 340, 08232 Svinia

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Zverejnený v OV č.:
189/2022
Dlžník:
Červeňák Kristián IČO 08.10.1979, , Hlavná 340/66, 08232 Svinia,
Správca:
JUDr. Marta Maruniaková , Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník,
Spisová značka súdu:
5OdK/341/2022
Spisová značka správcu:
5OdK/341/2022 S815
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Marta Maruniaková správca dlžníka: Kristián Červeňák, nar. 08.10.1979, trvale bytom Hlavná 340/66, 082 32 Svinia, oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Sov. hrdinov 200/33, 089 01  Svidník v  pracovných dňoch Po-Pia od  08,00 do 14,00 hod.

Žiadosti na zapísanie do poradovníka  na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom na adrese: maruniakova@maruniakova.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 849 537.

JUDr. Marta Maruniaková, správca