(PO) Poľnohospodárske družstvo podielnikov "Hornád" v Spišskom Štiavniku, IČO 36489107

Spišský Štiavnik , 05914 Spišský Štiavnik

ECLI:SK:KSKE:2022:7...
Dátum zverejnenia:
06.10.2022
Zverejnený v OV č.:
192/2022
Krajský súd v Košiciach
3K/36/2005, Poľnohospodárske družstvo podielnikov "Hornád" v Spišskom Štiavniku, IČO: 36489107, Spišský Štiavnik , 05914 Spišský Štiavnik, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                    ECLI:SK:KSKE:2022:7005202521.4                               

                                                                                                          Sp. zn.: 3K/36/2005 -

                                                                                                             IČS:  7005202521                               

                                                                              UZNESENIE

 

            Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo podielnikov „Hornád“ v Spišskom Štiavniku, 059 14 Spišský Štiavnik, IČO: 36 489 107, rozvrhom takto

 

                                                                               r o z h o d o l :

 

            Z celkovej sumy 232.921,82 €, získanej speňažením konkurznej podstaty a získanej pri výkone funkcie správcu, sa uspokojujú:

 

1. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZKV:

a) odmena odvolanej správkyne JUDr. Jarmila Centková ........................... 8.806,56 €

b) odmena ustanoveného správcu JUDr. Peter Rychnavský.......................20.898,90 €

c) náklady SKP, poštovné + cestovné ...........................................................3.457,58 €

d) súdny poplatok ...........................................................................................1.991,50 €

e) náklady spojené s udržiavaním a správou podstaty, DPH,

spotrebné dane a poplatky ...........................................................................23.254,97 €

f) ostatné pohľadávky proti podstate ............................................................24.476,99 €

 

2.  Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV neboli prihlásené.

 

3. Pohľadávky veriteľov I. triedy podľa § 32 odsek 2 písm. a/ ZKV sa uspokojujú nasledovne:

 

- APOLLO ZP Bratislava......................................................................................22,51 €

- HEBA, s.r.o., Agrochemický podnik 3906, Poprad - Stráže........................ 2.153,00 €

- Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava...........................................12.505,44 €

- Messer Tetragas, s.r.o., Bratislava..................................................................163,55 €

- Slovak Telekom, a.s., Bratislava......................................................................616,65 €

- Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., Bratislava.....................................................2.970,71 €

- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,

IČO: 35 776 005............................................................................................50.021,79 €

- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,

IČO: 35 776 005................................................................................................ 394,59 €

- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,

IČO: 35 776 005.............................................................................................16.611,91 €

- SLAVIA CAPITAL Group, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,

IČO: 31 403 387............................................................................................24.808,34 €

- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,

IČO: 35 776 005...................................................................................................94,52 €

- Slovenský plynárenský priemysel Bratislava...................................................223,55 €

- Katarína Chripková, Spišský Štiavnik 196....................................................1.056,25 €

- Oliver Chripko, Vršava 379..............................................................................600,14 €

- Anna Chripková, 1932, Okružná 1681, Poprad...............................................724,67 €

- Irena Malecová, Hlavná 328, Spišský Štiavnik................................................790,68 €

- Magdaléna Globinovská, Hrabušice 45/283....................................................228,05 €

- Katarína Macušková, Popradskej brigády 746/24, Poprad..............................228,05 €

- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,

IČO: 35 776 005............................................................................................13.518,18 €

- Anton Javorský, Mládeže 8, Poprad.............................................................2.409,56 €

- JUDr. Marcel Mašan, AK, Hviezdoslavova 2, Poprad..................................2.375,06 €

- Obec Spišský Štiavnik, IČO: 00326569......................................................16.704,93 €

- Ľubomír Chripko, 1956, Hornádska 245/9, Spišský Štiavnik...........................813,19 €

 

4. Pohľadávky veriteľov II. triedy podľa § 32 odsek 2 písm. b/ ZKV neboli prihlásené.

 

5. Neuspokojujú sa nezabezpečené pohľadávky:

Exekútorský úrad, JUDr. Michal Bulko, Poprad

S.T.S. Krškany, s.r.o., Krškany 38, Levice

Anna Mrkvicová, Spišský Štiavnik

Anton Dulovič, 1946, Spišský  Štiavnik

Alica Klimeková, Spišská Nová Ves

Bartolomej Odrobina, Stará Lesná 164

Rudolf Odrobina, Spišský Štiavnik

Monika Odrobinová, Spišský Štiavnik

Ján Javorský, 1952, Poprad

Hana Odrobinová, Spišský Štiavnik

Helena Brotková, 1953, Spišský Štiavnik

František Brotka, 1955, Spišský Štiavnik

Ján Kostolník, Spišský Štiavnik

Adela Pemčáková, 1963, Spišský  Štiavnik

Ján Pemčák, Spišský  Štiavnik

Cecília Pemčáková, 1936, Spišský Štiavnik

Monika Bdžochová, 1946, Iliašovce 101

Mária Ondrušová, 1940, Spišský  Štiavnik

Oľga Chripková, 1944, Spišský  Štiavnik

Pavol Chripko, 1940, Spišský Štiavnik

Mária Javorská, 1950, Poprad

Mária Javorská, Spišský Štiavnik

Vladimír Javorský, Spišský  Štiavnik

Gabriel Chripko, 1991, Spišský Štiavnik

Margita Hudzíková, 1947, Spišský  Štiavnik

Vojtech Javorský, 1941, Spišská Nová Ves

Alžbeta Korheľová, 1948, Spišský  Štiavnik

Martin Hudzík, 1910, Spišský  Štiavnik

Štefan Proner, 1944, Spišský  Štiavnik

Viliam Pemčák, 1957, Spišský  Štiavnik

František Gura, 1962, Spišský  Štiavnik

Iveta Mrkvicová, bl. Svratka, Poprad

Cecília Hudzíková, 1933, Spišský  Štiavnik

Ladislav Dulovič, 1933, Spišský  Štiavnik

Margita Dulovičová, 1940, Spišský  Štiavnik

Ladislav Hudzik, 1933, Spišský Štiavnik

František Bobko, 1948, Spišský  Štiavnik

Jaroslav Lacko, 1961, Priečna 280, Spišský  Štiavnik

Katarína Hudzíková, Lúčna 113, Spišský  Štiavnik

Ondrej Hudzík, Lúčna 113, Spišský  Štiavnik

Ján Hudzík, 1921, Hornádska 238, Spišský  Štiavnik

Katarína Hudzíková, 1915, Mlynská 138, Spišský Štiavnik

Anna Frankovská, 1937, Hôrka 245

Mária Javorská, 1957, Mlynská 137, Spišský  Štiavnik

Andrej Slivka, Športova 167, Hozelec

Stan. Korheľ, Lúčna 110, Spišský  Štiavnik

Jolana Doľáková, Tomáškova 2515, Poprad

Peter Korheľ, Dravce 173

Štefan Martinko, Lúčna 112, Spišský  Štiavnik

František  Proner, 1952, Slnečná, Spišský  Štiavnik

Renáta Haluščáková, Hlavná 128, Huncovce

František Javorský, Mlynská 137, Spišský  Štiavnik

Anna Dulovičová, 1924, Mlynská, Spišský  Štiavnik

Jozef Dulovič, 1923, Mlynská 128, Spišský  Štiavnik

Martin Dulovič, 1928, Kvetná 63, Spišský  Štiavnik

Pavol Dulovič, 1931, Mlynská 156, Spišský  Štiavnik

Daniela Kusková, 1963, Slnečná 425/7, Spišský  Štiavnik

Mária Antašová, Priečna 5/5, Spišský  Štiavnik

Milan Antaš, Priečna 5/5, Spišský  Štiavnik

Magdaléna Mlynarčíková, Lúčna 119, Spišský  Štiavnik

Jozef Mlynarčík, Lúčna 119, Spišský  Štiavnik

Daniela Kusková, 1963, Slnečná 425/7, Spišský  Štiavnik

Mária Antašová, Priečna 5/5, Spišský  Štiavnik

Magdaléna Mlynarčíková, Lúčna 119, Spišský  Štiavnik

Jozef Mlynarčík, Lúčna 119, Spišský  Štiavnik

Stanislav Biskup, Lúčna 103, Spišský  Štiavnik

Milan Rusnák, Kaštieľ 468/1, Spišský  Štiavnik

Štefan Kostelanský, Slnečná 426, Spišský  Štiavnik

Martin Šavel, Lúčna 117 /28, Spišský  Štiavnik

Peter Bobko, Kaštieľ 471, Spišský  Štiavnik

Jozef Chovan, Kvetná 61, Spišský  Štiavnik

Jozef Drenczenyi, Letanovce 38

Peter Chovan, Mlynská 159, Spišský  Štiavnik

Agrodružstvo Vydrník, Slnečná 426/8, Spišský Štiavnik

Katarína Slivková, Kláštorná 233, Spišský  Štiavnik

Monika Slavkovská, Továrenská 15, Poprad

Irena Čuriová, Čsl. Armády 12, Košice

Ladislav Lavrik, Spišský Štiavnik 284

Anna Lavríková, Kvetná 86, Spišský Štiavnik

Rastislav Slivka, Lúčna 114/25, Spišský Štiavnik

Maja Obrcianová, Partizánska Ľupča 640

Mária Galiková, Kvetná 56, Spišský Štiavnik

Vít Martinko, Kvetná 57, Spišský Štiavnik

Katarína Martinková, Mlynská 82, Spišský Štiavnik

František Martinko, Mlynská 82, Spišský Štiavnik

Michal Antaš, Priečna 6, Spišský Štiavnik

Michal Dolák, Kvetná 78, Spišský Štiavnik

Ing. Igor Dolák, Súmračná 30, Bratislava

Mária Lacková, Priečna 280/44, Spišský Štiavnik

Mária Jarošová, Lúčna 92, Spišský Štiavnik

Marta Kontrová, Kvetná 67, Spišský Štiavnik

Peter Martinko, Hlavná 314, Spišský Štiavnik

Pavol Vagaš, Kláštorná 203, Spišský Štiavnik

Jaroslav Slodičák, Spišský Štiavnik

Darina Mičková, Kláštorná 214, Spišský Štiavnik

Mária Dulovičová, Kláštorná 214, Spišský Štiavnik

Rastislav Javorský, Kvetná 89, Spišský Štiavnik

Ľudmila Vantrobová, Kvetná, Spišský Štiavnik

Jozef Maliňák, Kvetná 359, Spišský Štiavnik

Anna Malináková, Hlavná 359, Spišský Štiavnik

Ján Maliňák, Slnečná 458, Spišský Štiavnik

Pavol Lapšanský, Kaštieľ 468, Spišský Štiavnik

František Lapšanský, Slnečná 455, Spišský Štiavnik

Anna Lapšanská, Slnečná 455, Spišský Štiavnik

Vladimír Pemčák, 1934, Spišský Štiavnik

Jana Dulovičová, Mlynská 182, Spišský Štiavnik

Anna Bednáriková, Tajovského 2600/9, Poprad

Miroslav Mrkvica, Jasova 463, Nové Zámky

Monika Maľučká, Kvetná 70, Spišský Štiavnik

Mária Pemčáková, Hlavná 371, Spišský Štiavnik

Emília Modríková, 1921, Mlynská 145, Spišský Štiavnik

Štefan Šulc, Kvetná 73, Spišský Štiavnik

Ladislav Wojtyczky, Priečna, Spišský Štiavnik

Lýdia Dulovičová, Kaštieľ 471, Spišský Štiavnik

Júlia Pačajová, Priečna 276, Spišský Štiavnik

Jozef Javorský, 1935, Estónska 14, Bratislava

JUDr. Ján Javorský, Zvolenská 243, Modrý Kameň

Ján Bombara, Kláštorná 227 /28, Spišský Štiavnik

Martin Martinko, 1944, Kvetná, Spišský Štiavnik

Martin Martinko, 1948, Kvetná 37, Spišský Štiavnik

Katarína Neupauerová, ul. 1. Mája 8, Stará  Ľubovňa

Eleonóra Gajanová, Poprad- Na letisko 27

Anna Martinková, Kvetná 37, Spišský Štiavnik

Štefan Šulc, Kvetná 73, Spišský Štiavnik

Ján Šulc, Kvetná 73, Spišský Štiavnik

Katarína Šulcová, Kvetná 73, Spišský Štiavnik

Jaroslav Budinský, Kvetná 62, Spišský Štiavnik

Stanislav Palguta, Priečna 4, Spišský Štiavnik

Juliana Palgutová, Priečna 4, Spišský Štiavnik

Sabina Palgutová, Priečna 4, Spišský Štiavnik

Milan Chripko, Spišský Štiavnik 392

Stanislav Zavadský, Lúčna 109, Spišský Štiavnik

Mária Javorská, Spišský Štiavnik  410/109

Stanislav Javorský, Hôrka 173

Martin Javorský, Spišský Štiavnik  410/109

Vladimír Javorský, Spišský Štiavnik 410/109

Ján Javorský, Spišský Štiavnik 410/109

Štefan Javorský, Moyzesova 2808/14, Poprad

Ján Slivka, 1927, Spišský Štiavnik

Bernard Pemčák, Hlavná 309, Spišský Štiavnik

Katarína Vagašová, 1937, Kvetná 31, Spišský Štiavnik

Václav Vagaš, 1933, Spišský Štiavnik 31,

Oľga Semková, Popradskej brigády 742/14, Poprad

Anna Adameková, 1936, Športová 12, Pohronská Polhora

Cecília Knapeková, Tatranská Lomnica 175

Marián Javorský, Mlynská 194, Spišský Štiavnik

Peter Šuták, Mlynská 153/32, Spišský Štiavnik

Mária Palgutová, 1924, Kláštorná 216, Spišský Štiavnik

Mária Slodičáková, Priečna 5, Spišský Štiavnik

Katarína Závadská, Lúčna 109, Spišský Štiavnik

Anna Šedivá, 1941, Spišský Štiavnik  295

Jozef Šedivý, 1941, Spišský Štiavnik  295

Mária Doláková, 1934, Kvetná 20, Spišský Štiavnik

Pavol Dolák, 1926, Kvetná 20, Spišský Štiavnik

Júlia Bednáriková, Kláštorná 209, Spišský Štiavnik

Milada Odrobinová, Hlavná 394, Spišský Štiavnik 

Terézia Bombarová, 1950, Kláštorná 227/28, Spišský Štiavnik

Ján Mlynarčík, Mlynská 152, Spišský Štiavnik

Margita Martinková, Priečna 257, Spišský Štiavnik

Vít Javorský, Spišský Štiavnik 198

Jozef Janík, Partiz. Brigády bl. Máj, Poprad

Bernard Špiner, 1950, Športová 177, Hozelec

František Špiner, Športová l78, Hozelec

Stanislav Špiner, Priečna 298, Spišský Štiavnik

Ladislav Doľak, Tomášikova 2515, Poprad

Cecília Doľaková, 1936, Komenského 588, Poprad

Mária Doláková, Kvetná 79, Spišský Štiavnik

František Dolák, 1939, Kvetná 79, Spišský Štiavnik

Ing. Karol Chripko, Kozmonautov 25, Martin

Eva Chripková, Okružná 1681, Poprad

Peter Chripko, Tomášikova 29, Poprad

Marta Labicová, Mládeže 2351, Poprad

Helena Martinková, 1920, Hlavná 397, Spišský Štiavnik

Ladislav Martinko, 1951, Slnečná 431, Spišský Štiavnik

Miroslav Jochmans, 1964, Orlická 2703/6, Poprad

Ing. Alojz Vagaš, Kukučínová 494/32, Poprad

Viera Pitoňáková, 1972, Orlická 2703/6, Poprad

Štefan Bobko, 1952, Lúčna 100/11, Spišský Štiavnik

Jozef Rusnák, 1958, Priečna 275/4, Spišský Štiavnik

Anna Javorská, 1934, Hornádska 244, Spišský Štiavnik

Št. Bobko, 1952, Lúčna 100/11, Spišský Štiavnik

Mária Vašková, 1941, Hlavná 348, Spišský Štiavnik

Janka Hricková, 1951, Slobody, Letanovce

Martin Gajan, 1934, Slnečná 456/38, Spišský Štiavnik

Marián Gajan, 1948, Hlavná 362, Spišský Štiavnik

Stanislav Palárik, 1938, Hlavná, Spišský Štiavnik

Helena Surkošová, 1931, Jegého 21, Bratislava

Mária Šubínová, 1927, Račianska 60, Bratislava

Ľudmila Paláriková, 1945, Hlavná, Spišský Štiavnik

Emil Paciga, 1964, Priečna, Spišský Štiavnik

Mária Fratriková, 1938, Hečkova 36, Žilina

Marta Janíková, 1947, Spišský Štiavnik

Pavol Pemčák, 1964, Mlynská 193, Spišský Štiavnik

Anna Tokarčíková, 1932, Kvetná 26, Spišský Štiavnik

Rudolf Kukura, 1960, Hlavná 336, Spišský Štiavnik

Pavol Vagaš, 1922, Kláštorná 206, Spišský Štiavnik

Miroslav Javorský, 1956, Lúčna 100, Spišský Štiavnik

Helena Kapsdorferová, 1930, Partizánska 35, Hrabušice

Július Noga, 1931, Spišský Štiavnik  219

Prof. Ing. Milan Noga, DrSc., Ambrova 31, Bratislava

Viliam Noga, 1940, Spišský Štiavnik

Terézia Chripková, 1939, Slnečná 451, Spišský Štiavnik

Štefan Chripko, 1936, Slnečná 451, Spišský Štiavnik

Anna Albertová, 1947, Spišský Štiavnik 218

Jolana Martinková, 1930, Priečna 256, Spišský Štiavnik

Mária Zemianková, 1947, Poprad - Spišská Sobota 39

Martina Martinková, 1983, Kláštorná 223, Spišský  Štiavnik

Žofia Kukurová, 1947, Kaštieľ 472/5, Spišský Štiavnik

Jozef Palguta, 1966, Spišský Štiavnik  373

Mária Pitoňáková, 1958, Osloboditeľov 255, Batizovce

Benjamín Kontra, 1929, Kvetná 67, Spišský Štiavnik

Mária Palgutová, 1935, Mlynská 135, Spišský Štiavnik

Ing. Anton Doľák, 1930, Mlynská 133, Spišský Štiavnik

Mária Chripková, 1923, Kvetná 18, Spišský Štiavnik

Jozef Dolák, 1926, Gabr. Povalu 36, Žilina

Marta Proksová, 1950, Sputnikova 4, Košice

Štefan Javorský, 1922, Hlavná 396, Spišský Štiavnik

Ladislav Kukura, 1943, Kaštieľ 472/5, Spišský Štiavnik

Katarína Slaviková, 1954, Gánovce 281

Róbert Martinko, 1973, Kláštorná 223, Spišský Štiavnik

Peter Martinko, Lanškronska 4, Kežmarok

Katarína Rusinková, Kvetná 16, Spišský Štiavnik

Stanislav Pemčák, 1968, Priečna 13, Spišský Štiavnik

Milan Odrobina, 1942, Hlavná 394, Spišský Štiavnik

Alžbeta Martinková, 1946, Hlavná 314, Spišský Štiavnik

Mária Budinská, 1929, Mlynská 77, Spišský Štiavnik

Štefan Budinský, 1924, Mlynská 77, Spišský Štiavnik

Anna Mrkvicová, 1957, Priečna 296, Spišský Štiavnik

Jozef Pačaj, 1941, Priečna 276/40, Spišský Štiavnik

Oľga Schostoková, 1939, Okružná 767/57, Poprad

Emil Schostok, 1939, Okružná 767/57, Poprad

Ing. Dušan Schostok, 1942, Mučeníkov 8, Kežmarok

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania podľa § 127 Civilného sporového poriadku uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 

V Košiciach dňa 19. septembra 2022

 

                                                                                                               JUDr. Igor Ragan

                                                                                                                           sudca

 

Za správnosť vyhotovenia: Dana Vašeková