Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 2R/4/2009

(PO) TRADE CENTER, spol. s r.o. "v konkurze", IČO 31615724

Vajanského 2, 98401 Lučenec

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.10.2022
Zverejnený v OV č.:
194/2022
Dlžník:
TRADE CENTER, spol. s r.o. "v konkurze" IČO 31615724, , Vajanského 2 / 0, 98401 Lučenec,
Správca:
JUDr. Ján Čipka , Partizánska 197, 98101 Hnúšťa,
Spisová značka súdu:
2R/4/2009
Spisová značka správcu:
2R/4/2009 S514
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

JUDr. Ján Čipka, kancelária správcu: Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa (ďalej len „Správca“ alebo „Vyhlasovateľ“), správca úpadcu: TRADE CENTER, spol. s r.o., „v konkurze“ so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec, IČO: 31615724 vyhlasujem podľa § 92 ods. 1 písm. d/ Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v  súlade s udeleným záväzným pokynom príslušného orgánu RECLAIM, a.s., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 46076760 číslo 4002546929 z 28.6.2019 a z 5.9.2019 verejné ponukové konanie na predaj časti podniku úpadcu.

Predmetom ponukového konania je predaj nehnuteľností – pozemkov, ktoré boli spísané do všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 13/2010 dňa 21.1.2010 a preradenie súpisových zložiek majetku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 230/2010 dňa 1.12.2010 (ďalej len „majetok“ alebo „predmet ponukového konania“) a to

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Lučenec, obci Lučenec, katastrálnom území Lučenec, zapísané na LV č. 9366:

- ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako CKN parc. č. 428/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 m2 pod B:6 v podiele 1682/37438, pod B:7 v podiele 2677/37438, pod B:8 v podiele 2838/37438, pod B:9 v podiele 6240/37438, pod B:10 v podiele 4398/37438

- nebytový priestor číslo 4-6 na 2. poschodí, vchod: 0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č. 428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 1682/37438 pod B:6 v celosti, - sklad v hoteli II Reduta B

- nebytový priestor číslo 4-7 na 2. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č. 428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 2677/37438 pod B:7, v celosti, - hotelová izba č. 114 v hoteli II Reduta B

- nebytový priestor číslo 4-8 na 2. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č. 428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 2838/37438 pod B:8 v celosti, hotelová izba č. 115 v hoteli II Reduta B,

- nebytový priestor číslo 4-10 na 3. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č. 428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 4398/37438 pod B:10, v celosti, hotelová izba č. 113 v hoteli II Reduta B

- nebytový priestor číslo 4-9 na 3. poschodí, vchod:0 stavby Hotel II Reduta B, súpisné číslo 4298 na CKN parc.č. 428/4 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v podiele 6240/37438 pod B:9, v celosti – hotelová izba č. 112 v hoteli II Reduta B

stavba, v ktorej sa priestory nachádzajú sa nachádza v katastrálnom území Lučenec v centrálnej mestskej zóne vedľa kongresového centra Reduta a plní funkciu hotela II RedutyB na pozemku CKN parc.č. 428/4 stavba je trojpodlažná bez podpivničenia s využitím podkrovia, stavba bola realizovaná v roku 1998-1999.

Ohliadku Predmetu ponukového konania je možné uskutočniť individuálne počas pracovných dní po dohode s Vyhlasovateľom na tel.č. 0475422698 alebo emailom advokat.hnusta@gmail.com, inak v termíne 21. apríla 2022 o 13,00 hod vo dvorane stavby Kongresového centra a administratívnej budovy sup.č. 827 na adrese Vajanského č. 2, Lučenec. Každý záujemca má možnosť sa po dohode s Vyhlasovateľom dôkladne osobne oboznámiť s Predmetom ponukového konania vrátane podmienok existujúcich nájomných zmlúv.

Záväzná ponuka do ponukového konania musí byť doručená alebo predložená v zapečatenom obale s výrazným označením „KONKURZ TRADE CENTER – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 12,00 hod. na doručovacej adrese Vyhlasovateľa: JUDr. Ján Čipka, Ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, tak, aby jej doručenie, resp. prevzatie bolo zaevidované v lehote na predkladanie záväzných ponúk, ktorá je 15 kalendárnych dní, pričom začne plynúť prvým kalendárnym dňom po zverejnení súťažných podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku; ustanovenie § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. sa nepoužije, inak sa na ponuku neprihliada. V prípade, že posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, lehota končí najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ponuka Záujemcu musí obsahovať:

1/ identifikačné údaje Záujemcu – fyzickej osoby: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, bankové spojenie a číslo účtu pre prípad vrátenia zaplatenej zálohy na kúpnu cenu; identifikačné údaje Záujemcu – právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, krstné meno,

priezvisko osoby oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie a číslo účtu pre prípad vrátenia zaplatenej zálohy na kúpnu cenu;

2/ u tuzemskej právnickej osoby originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra nie staršiu ako 30 dní;

3/ telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu;

4/ presné označenie predmetu predaja ponúkaného vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť zhodné s označením uvedeným v súťažných podmienkach verejného ponukového konania;

5/ uvedenie záväznej kúpnej ceny v eurách vrátane DPH, ktorá ponuka na kúpnu cenu musí dosahovať minimálne výšku 65.000,- € bez DPH

6/ doklad o zložení zálohy na celú kúpnu cenu vo výške 6.500,- € na účet Vyhlasovateľa vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Bratislava IBAN: SK35 0900 0000 0003 8279 3674, záloha musí byť v celej výške pripísaná na účet Vyhlasovateľa najneskôr do dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliada;

7/ písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto verejného ponukového konania a prijíma ich bez výhrad,

8/ 2x záväzný návrh Dohody o zmluvnej pokute, v ktorom je vyjadrený súhlas Záujemcu s tým, že zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty úpadcu ako zmluvná pokuta, ak záujemca nebude schopný alebo ochotný v prípade, ak sa stane víťazom ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu, vzor Dohody o zmluvnej pokute, ktorý tvorí prílohu Podmienok postupu pri predkladaní záväzných návrhov, môže byť doplnený len na miestach k tomu určených;

9/ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu uvedenom v záväznej ponuke za účelom evidencie doručených ponúk v informačnom systéme správcu na dobu nevyhnutnú pre archiváciu konkurzného spisu;

10/ v prípade splnomocniteľa – zahraničnej osoby musia byť splnomocnenie aj ďalšie predkladané doklady v cudzom jazyku súdno-znalecky preložené do slovenského jazyka, s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku.

Ponukové konanie sa považuje za vyhlásené dňom zverejnenia oznámenia Správcu o vyhlásení tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.

Písomnosti týkajúce sa ponukového konania sa doručujú osobne, kuriérom alebo poštou na adresu kancelárie správcu ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa.

Osobne predkladá Záujemca Vyhlasovateľovi písomnosti v určených priestoroch v sídle správcu JUDr. Jána Čipku, ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa v úradných hodinách kancelárie v čase od 8,30 hod do 11,30 hod a od 13,00 hod do 16,00 hod alebo v inom vopred dojednanom čase.

Podmienky, ako aj obsah, vznik, zánik a zmena všetkých právnych vzťahov, ktoré vzniknú v súvislosti s ponukovým konaním sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä však príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

Podrobné podmienky ponukového konania poskytne správca v listinnej alebo elektronickej podobe na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom e-mailu: advokat.hnusta@gmail.com alebo v kancelárii správcu na ul. Partizánska 197, Hnúšťa počas úradných hodín kancelárie po predchádzajúcej dohode e-mailom alebo na tel. č. 0475422698.

 

V Hnúšti, dňa 5. októbra 2022

 

JUDr. Ján Čipka, správca