(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
17.10.2022
Zverejnený v OV č.:
199/2022
Dlžník/Úpadca:
PREFA Sučany, a.s. IČO 31561748, , Podhradská cesta 2 , 03852 Sučany,
Správca:
, Revolučná 10, 010 01 Žilina,
Spisová značka súdu:
4R/1/2012
Spisová značka správcu:
4R/1/2012 S1436
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

OZNAM O ZVOLANÍ SCHÔDZE VERITEĽOV

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748 (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vednom pred Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 4R/1/2012, týmto v zmysle ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu na deň 16.11.2022 (streda) o 13:30 hod., ktorá sa bude konať v zasadacej miestnosti kancelárie Správcu príslušnej pre Žilinský kraj na adrese: Revolučná 10, 010 01 Žilina. Prezentácia veriteľov sa začne o 13:15 hod.

Program schôdze veriteľov (predmet rokovania):

1.         Otvorenie.

2.         Voľba nového člena veriteľského výboru podľa ust. § 37 ods. 1 v spojitosti s ust. 39 ods. 2 ZKR.

3.         Záver.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Žiline, dňa 12.10.2022

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca