Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/192/2022

(FO) Černý Miroslav (26.06.1965)

Dolné Trhovište 19, 92061 Dolné Trhovište

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
20.10.2022
Zverejnený v OV č.:
202/2022
Dlžník:
Černý Miroslav IČO 26.06.1965, , Dolné Trhovište 19, 92061 Dolné Trhovište,
Správca:
JUDr. Štefan Dostál , Robotnícka 79, 90501 Senica,
Spisová značka súdu:
23OdK/192/2022
Spisová značka správcu:
23OdK/192/2022 S1148
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

JUDr. Štefan Dostál, správca dlžníka: Miroslav Černý, nar. 26.06.1965, trvale bytom Jelenová  19,    920 61 Dolné Trhovište,  vedenej na Okresnom súd Trnava, pod sp.zn. 23OdK/192/2022, týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka:

Č. súp.

zložky

Popis

hnuteľnej veci

Rok

výroby

Dôvod zapísania do podstaty

Súpisová

hodnota

Stav

1.

Osobné vozidlo značky

ŠKODA OCTAVIA COMBI,

EČV: HC910BX

      

1999

§ 167h ods. 1 ZKR

500,00€

Vozidlo pojazdné, značne opotrebené, treba meniť rozvody, tlmiče, čapy, posilovač bŕzd,stav tachometra: 481075km.