Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/157/2017

(FO) Niščák ml. Milan (17.03.1972)

Pod Papierňou 1469/58 , 08501 Bardejov

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
21.10.2022
Zverejnený v OV č.:
203/2022
Dlžník:
Niščák ml. Milan IČO 17.03.1972, , Pod Papierňou 1469/58, 08501 Bardejov,
Správca:
Mgr. Zuzana Maruniaková , Sov. hrdinov 200/33, 08901 Svidník,
Spisová značka súdu:
1OdK/157/2017
Spisová značka správcu:
1OdK/157/2017 S1403
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Mgr. Zuzana Maruniaková správca dlžníka: Milan Niščák, nar. 17.03.1972, trvale bytom Pod Papierňou 1469/58, 085 01 Bardejov oznamuje, že prihlášky pohľadávok si máte možnosť prihláiť po odvolaní správcu JUDr. Ing. Renáty Vorobeľovej, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné z funkcie správcu  do elektoronickej schránky nového správcu Mgr. Zuzany Maruniakovej. Zároveň si dovoľujeme požiadať tých veriteľov, ktorí si už prihlásili svoje pohľadávky u predchádzajúceho správcu, aby si ich opätovne prihlásili u aktuálneho správcu do 45 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca