Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/140/2022

(FO) Bilina Ladislav (26.03.1968)

Bratislava-Karlova Ves , 84104 Bratislava-Karlova Ves

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.10.2022
Zverejnený v OV č.:
203/2022
Dlžník:
Bilina Ladislav IČO 26.03.1968, , Bratislava-Karlova Ves 0, 84104 Bratislava-Karlova Ves,
Správca:
, Zelená 2, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31OdK/140/2022
Spisová značka správcu:
31OdK/140/2022 S1716
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom

 

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 03.10.2022, sp. zn. 31OdK/140/2022, bol na majetok dlžníka: Ladislav Bilina, nar.: 26.03.1968, bytom Bratislava - Karlova Ves, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Bilina, IČO: 47 825 162, miesto podnikania: Púpavová 26, 841 04 Bratislava (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 194/2022, deň vydania: 10.10.2022.

 

Správca týmto, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- €, pri popretí pohľadávky veriteľom je nasledovné: SLSP a.s., č. účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

 

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

 

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

správca konkurznej podstaty