Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/192/2022

(FO) Černý Miroslav (26.06.1965)

Dolné Trhovište 19, 92061 Dolné Trhovište

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
25.10.2022
Zverejnený v OV č.:
205/2022
Dlžník:
Černý Miroslav IČO 26.06.1965, , Dolné Trhovište 19, 92061 Dolné Trhovište,
Správca:
JUDr. Štefan Dostál , Robotnícka 79, 90501 Senica,
Spisová značka súdu:
23OdK/192/2022
Spisová značka správcu:
23OdK/192/2022 S1148
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

VYHLÁSENIE VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Štefan Dostál, správca dlžníka: Miroslav Černý, nar. 26.06.1965, trvale bytom      Jelenová 19, 920 61 Dolné Trhovište (ďalej len „Dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, č.k. 23OdK/192/2022, týmto s poukazom na § 167p ods. 1 a § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.7/2005 Z.z.  o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „ZKR“), vyhlasuje verejné ponukové konanie - 1 kolo, na speňaženie nasledovného hnuteľného majetku dlžníka.

Predmet speňaženia:

Majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v obchodnom vestníku č. 202/2022 dňa 20.10.2022 a to súpisová zložka majetku:

Č. súp.

zložky

Popis

hnuteľnej veci

Rok

výroby

Dôvod zapísania do podstaty

Súpisová

hodnota

Stav

1.

Osobné vozidlo značky

ŠKODA OCTAVIA COMBI,

EČV: HC910BX

      

1999

 § 167h ods. 1 ZKR

500,00€

Vozidlo pojazdné, značne opotrebené, treba meniť rozvody, tlmiče, čapy, posilovač bŕzd;

stav tachometra: 481075km.

Podmienky Verejného ponukového konania:

1.  Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení tohto oznámenia v obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuky je potrebné predložiť najneskôr do 15.00 hod. v posledný deň lehoty.

2.  Záujemcovia doručujú ponuky poštou, alebo do elektronickej (dátovej) schránky správcu číslo schránky: E0006172327 alebo osobne do rúk správcovi, alebo ním poverenému pracovníkovi kancelárie správcu v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, na ktorej bude viditeľne vyznačené : „Konkurz 23OdK/192/2022 - I. kolo - verejné ponukové konanie - NEOTVÁRAŤ“,  na adresu : JUDr. Štefan Dostál, Robotnícka 79, 905 01 Senica.

3.  Hnuteľný majetok dlžníka – sa predáva v stave „v akom stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania, bude znášať kupujúci..

4.  Návrh ponuky záujemcu musí obsahovať a spĺňať nasledovné podmienky:

a) identifikačné údaje záujemcu/fyzickej osoby: meno a priezvisko (u žien aj rodné), trvalé bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, bankové spojenie + číslo účtu  v tvare IBAN, fotokópia občianskeho  preukazu, telefo-nický a e-mailový kontakt;

b) identifikačné údaje záujemcu/právnickej osoby : obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN, telefonický a e-mailový kontakt;

c) u zahraničnej právnickej osoby aj originál (overenú kópiu) z príslušného registračného súdu, nie staršiu ako 30 dní;

d) špecifikácia predmetu ponukového konania (hnuteľnej veci), na ktorý sa súťažný návrh  záujemcu vzťahuje, s uvedením záväznej ponúkanej kúpnej ceny, o ktorú má záujemca záujem;

e) doklad o zložení zálohy na ponúknutú cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu vedený v: Raiffeisen banka, a.s., číslo účtu: SK41 1100 0000 0080 1709 5065.

Záujemca – fyzická osoba, ako variabilný symbol uvádza: meno a priezvisko,   a právnická osoba, ako variabilný symbol uvádza: IČO. Každý záujemca do poznámky pre prijímateľa uvedie „Konkurz  23OdK/192/2022 – ponuka“ .

Záloha musí byť v celkovej výške pripísaná na účte správcu najneskôr do 24.00 hodín nasledujúceho pracovného dňa po dni ukončenia lehoty na podávanie ponúk.

Doklad,  ktorým sa preukazuje zloženie zálohy záujemcom musí mať formu potvrdenia, že predmetná suma bola odoslaná na požadovaný účet správcu.

f) Ponuka musí tiež obsahovať „Čestné vyhlásenie“ záujemcu v znení:                                                             

Čestne vyhlasujem, že :

  • voči dlžníkovi nemám žiadne záväzky ;
  • súhlasím s Podmienkami tohto verejného ponukového konania vyhláseného správcom a prijímam ich;  
  • súhlasím s prepadnutím zloženej zálohy na kúpnu cenu vo výške 50% v prospech  konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, ak moja ponuka bude vyhodnotená ako úspešná a ja kúpnu zmluvu so správcom v určenej lehote neuzatvorím z dôvodu na mojej strane ;
  • súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Správcom za účelom spracovania a vyhodnotenia verejného ponukového konania, prípadne uzatvorenia kúpnej zmluvy (§ 14  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

5.  Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na prednostné právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní. 

6.  Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo aj všetky predložené ponuky a ponukové konanie zrušiť (vyhlásiť za neúspešné). Správca tak urobí najmä vtedy, ak predložené ponuky kúpnych cien budú nepri-merane nízke.

7.  Na ponuky doručené po stanovenej lehote, alebo ponuky, ktoré nespĺňajú v tomto oznámení požadované náležitosti, sa nebude prihliadať.

8.  Ponuky zaslané, alebo doručené správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť – záujemca je svojou ponukou viazaný až do skončenia ponukového konania.  

9.  Záujemcovia, nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.

10.Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční druhý pracovný deň, nasledujúci  po dni ukončenia lehoty na podávanie ponúk o 10.00 hod. v kancelárii správcu. O otvorení ponúk sa vyhotoví zápisnica.

11.Vyhodnotenie ponúk správca zverejní v obchodnom vestníku, najneskôr v lehote do 10 pracovných dní odo dňa otvárania ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie (kúpnu cenu), rozhodne o víťazovi žreb správcu.

12.V lehote 5 pracovných dní od zverejnenia vyhodnotenia verejného ponukového konania v obchodnom vest-níku správca doručí banke príkaz, na základe ktorého budú neúspešným záujemcom vrátené nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

13.Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od doručenia výzvy správcu uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu. Výzva sa úspešnému účastníkovi doručuje na adresu, ktorú uviedol v písomnej ponuke.

14.V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi.

Zložená záloha úspešného účastníka ponukového konania v prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.  

15.Náklady spojené s prepisom predmetu ponuky znáša nadobúdateľ.   

JUDr.  Štefan Dostál, správca