Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/210/2022

(FO) Čopáková Viera (13.08.1972)

M. R. Štefánika 352/51 , 07622 Vojčice

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
25.10.2022
Zverejnený v OV č.:
205/2022
Dlžník:
Čopáková Viera IČO 13.08.1972, , M. R. Štefánika 352/51 352/51, 07622 Vojčice,
Správca:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová , Kupeckého 4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/210/2022
Spisová značka správcu:
32OdK/210/2022 S1730
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca vo vyššie uvedenej veci týmto s poukazom na ustanovenie § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

Predmetom speňaženia je majetok, ktorý tvorí súpisová zložka č. 2 a 3 všeobecnej podstaty (každá samostatne) a to:

Súpisová zložka č. 2

Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo KIA CARENS

Rok výroby: 2007

Stav: pojazdné

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1

Súpisová hodnota: 3000 EUR

Deň zapísania do súpisu: 18.10.2022

Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR

 

Súpisová zložka č. 3

Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo NISSAN QASHQAI

Rok výroby: 2007

Stav: pojazdné

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1

Súpisová hodnota: 4200 EUR

Deň zapísania do súpisu: 18.10.2022

Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR

Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v obchodnom vestníku.

Ponúknutú kúpnu cenu je potrebné zložiť v rozsahu 100% na bankový účet správcu 

IBAN: SK72 0900 0000 0051 4996 0731.

Podpísaná písomná ponuka záujemcu s výškou ponúkanej sumy musí byť doručená do sídla kancelárie správcu (Kupeckého 4, 040 01 Košice) alebo do elektronickej schránky správcu prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, a to v lehote podľa tohto oznámenia.

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.

Záujemcovia o ohliadku sú povinní vopred kontaktovať správcu e-mailom.

Správca poučuje prípadných záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Všetky náklady spojené so speňažením uhrádza kupujúci (najmä správne poplatky, notárske poplatky pre overenie podpisu predávajúceho ako aj pre overenie prípadných uznesení súdu a pod.). Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

 

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca