Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/210/2022

(FO) Čopáková Viera (13.08.1972)

M. R. Štefánika 352/51 , 07622 Vojčice

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
25.10.2022
Zverejnený v OV č.:
205/2022
Dlžník:
Čopáková Viera IČO 13.08.1972, , M. R. Štefánika 352/51, 07622 Vojčice,
Správca:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová , Kupeckého 4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/210/2022
Spisová značka správcu:
32OdK/210/2022 S1730
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Súpisová zložka č. 2

Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo KIA CARENS

Rok výroby: 2007

Stav: pojazdné 

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1

Súpisová hodnota: 3000 EUR

Deň zapísania do súpisu: 18.10.2022

Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR

 

Súpisová zložka č. 3

Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo NISSAN QASHQAI

Rok výroby: 2007

Stav: pojazdné 

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1

Súpisová hodnota: 4200 EUR

Deň zapísania do súpisu: 18.10.2022

Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR

 

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca