(FOP) Tibor Iglódy, IČO 33907234

Matičná 7, 04017 Košice - mestská časť Barca

ECLI:SK:KSKE:2022:7003897963.4 Sp. zn.:7K/83/2003 - IČ...
Dátum zverejnenia:
28.10.2022
Zverejnený v OV č.:
208/2022
Krajský súd v Košiciach
7K/83/2003, Ing. Alexander Sárközy - ALEX, IČO: 34994980, Komenského 35, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                           ECLI:SK:KSKE:2022:7003897963.4                               

 

                                                                                                                     Sp. zn.: 7K/83/2003 -

                                                                                                                        IČS:  7003897963                              

                                                                                      UZNESENIE

 

 

            Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Ing. Alexander Sárközy - ALEX, Komenského 35, Bardejov, IČO: 34 994 980, rozvrhom takto

 

                                                                          r o z h o d o l :

 

            Z celkovej sumy 22.928,18 eur, získanej speňažením konkurznej podstaty a získanej pri výkone funkcie správcu, sa uspokojujú:

 

1. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 ZKV:

     a/ odmena a výdavky  správcu JUDr. Vladimíra Pocha

         - odmena                                                                                               2.249,00 eur

         - výdavky (cestovné)                                                                             1.221,36 eur

 

    b/ v priebehu konkurzného konania boli uspokojené pohľadávky proti podstate

        (znalecký posudok, vedenie účtovníctva, administratívne náklady, poplatky a kolky, triedenie a úschova písomností)                                                                                                    15.141,38 eur

 

    c/ súdny poplatok za konkurzné konanie                                                           9,00 eur

                                   

2. Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV - uspokojuje sa:

     - veriteľ č. 8 - Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

       (pôvodne Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov)                                     537,21 eur

     - veriteľ č. 11 - Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

       (pôvodne Daňový úrad Bardejov)                                                            1.158,83 eur

 

3.   Pohľadávky veriteľov I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV - uspokojujú sa:

- veriteľ. č.1 - Krajský súd v Bratislave                                                              244,28 eur

- veriteľ č. 2 - JUDr. Ladislav Bezaniuk, súdny exekútor, Bardejov                    38,88 eur

- veriteľ č. 3 - Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

  (pôvodne Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Prešov)                        171,90 eur

- veriteľ č. 4 - Orange Slovensko, a.s., Bratislava                                               52,10 eur

- veriteľ č. 5 - Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava                                   365,64 eur

- veriteľ č. 6 - Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

  (pôvodne Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava)                            112,97 eur

- veriteľ č. 7 - EÚ Prešov, súdny exekútor JUDr. Svätoslav Mruškovič                4,83 eur

- veriteľ č. 8 - Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

  (pôvodne Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov)                                          910,43 eur

- veriteľ č. 9 - ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, RR Košice                              101,38 eur

- veriteľ č. 10 - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

  (pôvodne Sideria zdravotná  poisťovňa, a.s., Košice)                                       31,36 eur

- veriteľ č. 11 - Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

  (pôvodne Daňový úrad Bardejov)                                                                    574,82 eur

 

4. Pohľadávky veriteľov II. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZKV - neboli uplatnené

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 66 ods. 3 ZKV), na  Krajský súd v Košiciach, v troch písomných vyhotoveniach [§ 362 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“)].

Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom súde   (§ 362 ods. 2 C.s.p.).

Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné (§ 358 C.s.p.).

V  zmysle § 363 C.s.p., v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

V zmysle § 364 C.s.p., rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

V zmysle § 365 ods. 1 C.s.p., odvolanie možno odôvodniť len tým,  že:

a) neboli splnené procesné podmienky,

b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

f) Súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo

h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa § 365 ods. 2 C.s.p., odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej.

Podľa § 365 ods. 3 C.s.p., odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania. 

 

V Košiciach dňa 25. októbra 2022

 

                                                                                                 JUDr. Rastislav Pella

                                                                                                             sudca

 

Za správnosť vyhotovenia: Zuzana Patakiová