Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/60/2022

(FO) Zahurák Anton (08.07.1967)

Župčany 151, 08001 Župčany

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
03.11.2022
Zverejnený v OV č.:
211/2022
Dlžník:
Zahurák Anton IČO 08.07.1967, , Župčany 151, 08001 Župčany,
Správca:
Mgr. Matej Ambroz , Centrálna 154/4, 08901 Svidník,
Spisová značka súdu:
3OdK/60/2022
Spisová značka správcu:
3OdK/60/2022 S1884
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisnej položky majetku Druh pozemku Výmera (m²) Štát, Obec Okres Názov katastrálneho územia Parcela registra  Číslo LV Parcelné číslo Spoluvlastnícky podiel dlžníka Súpisová hodnota majetku
1 Nehnuteľná vec Záhrada 1078 SR, Jakubovany Sabinov Jakubovany "C" 1395 171 1/2 55 000,00 €
2 Nehnuteľná vec Záhrada 374 SR, Jakubovany Sabinov Jakubovany "C" 1395 172 1/2
3 Nehnuteľná vec zastavaná plocha a nádvorie 494 SR, Jakubovany Sabinov Jakubovany "C" 1395 174 1/2
Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisnej položky majetku Druh a popis stavby Štát, Obec Okres Názov katastrálneho územia Postavené na parcele registra  Číslo LV Parcelné číslo Súpisné číslo Spoluvlastnícky podiel dlžníka
4 Nehnuteľná vec 10 - rodinný dom SR, Jakubovany Sabinov Jakubovany "C" 1395 174 166 1/2

Mgr. Matej Ambroz, správca