Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/390/2022

(FO) Čonka Ivan (15.11.1988)

Ulica Československej armády 267, 96701 Kremnica

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
03.11.2022
Zverejnený v OV č.:
211/2022
Dlžník:
Ivan Čonka IČO 15.11.1988, , Československej armády 267/64, 96701 Kremnica,
Správca:
, Grösslingová 56, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
2OdK/390/2022
Spisová značka správcu:
2OdK/390/2022 S1433
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ivan Čonka, Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Československej armády 267/64, 967 01 Kremnica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 53783425 / 15. 11. 1988, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava

sp. zn. správcu: 2OdK/390/2022 S 1433

k sp. zn.: 2OdK/390/2022

 

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

 

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

 

V Bratislave, dňa 28.10.2022

 

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca