Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/390/2022

(FO) Čonka Ivan (15.11.1988)

Ulica Československej armády 267, 96701 Kremnica

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
03.11.2022
Zverejnený v OV č.:
211/2022
Dlžník:
Ivan Čonka IČO 15.11.1988, , Československej armády 267/64, 96701 Kremnica,
Správca:
, Grösslingová 56, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
2OdK/390/2022
Spisová značka správcu:
2OdK/390/2022 S1433
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ivan Čonka, Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Československej armády 267/64, 967 01 Kremnica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 53783425 / 15. 11. 1988, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava

sp. zn. správcu: 2OdK/390/2022 S 1433

k sp. zn.: 2OdK/390/2022

 

 

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

 

Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.

 

V Bratislave, dňa 28.10.2022

 

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca