Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/210/2022

(FO) Čopáková Viera (13.08.1972)

M. R. Štefánika 352/51 , 07622 Vojčice

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
11.11.2022
Zverejnený v OV č.:
217/2022
Dlžník:
Čopáková Viera IČO 13.08.1972, , M. R. Štefánika 352/51, 07622 Vojčice,
Správca:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová , Kupeckého 4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/210/2022
Spisová značka správcu:
32OdK/210/2022 S1730
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca vo vyššie uvedenej konkurznej veci podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktorých prihlášky boli správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

IČO: 31 335 004

počet uplatnených pohľadávok: 2

celková suma prihlásených pohľadávok: 55 843,01 €

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca