(FO) Lucová Štefánia (30.11.1962)

Nad Cirochou 37 , 06901 Snina

ECLI:SK:KSKE:2022:...
Dátum zverejnenia:
14.11.2022
Zverejnený v OV č.:
218/2022
Krajský súd v Košiciach
3K/176/2005, Štefánia Lucová, IČO: 30.11.1962, Topoľovka 56, 06745 Topoľovka, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                       ECLI:SK:KSKE:2022:7005204672.5                               

                                                                                                           Sp. zn.: 3K/176/2005 -

                                                                                                              IČS:  7005204672                               

                                                                           UZNESENIE

 

            Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Štefánia Lucová, nar. 30.11.1962, Topoľovka 56, rozvrhom takto

 

                                                                           r o z h o d o l :

 

            Z celkovej sumy 4.649,26 €, získanej speňažením konkurznej podstaty a získanej pri výkone funkcie správcu, sa uspokojujú:

 

I. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZKV:

- odmena správkyne Ing. Dagmar Prividi, PhD.........................................................82,61

- výdavky správkyne so správou konkurznej podstaty........................................ 4.013,79

- súdny poplatok ...................................................................................................... 55,79

Spolu .................................................................................................................. 4.152,19 €.

 

II. Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV - uspokojuje sa :

- veriteľ Slovenská konsolidačná a.s., Bratislava .................................................. 497,05 €.

 

III. Pohľadávky veriteľov I. triedy podľa § 32 ods. 2 ZKV -

1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné,

2. SR- Krajský súd Bratislava,

3. MEDIATEL, spol. s r.o. Bratislava,

4. Allianz - SP, a.s. Košice,

5. Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné (postúpená na Slovenskú konsolidačnú  a.s. Bratislava),

6. Daňové riaditeľstvo - DÚ Humenné,

7. Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice,

8. Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Prešov (postúpená na Slovenskú konsolidačnú  a.s. Bratislava),

9. Slovenská konsolidačná  a.s., Bratislava

nebudú uspokojené z dôvodu  nedostatku finančných prostriedkov.

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania podľa § 127 Civilného sporového poriadku uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 

V Košiciach dňa 8. novembra 2022

 

                                                                                                                  JUDr. Igor Ragan

                                                                                                                   predseda senátu

 

Za správnosť vyhotovenia: Dana Vašeková