Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-33K/53/2022

(PO) EXTAVMAT Plus s. r. o., IČO 52063372

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Ustanovenie správcu,
Dátum vydania:
8.11.2022
Dátum zverejnenia:
15.11.2022
Zverejnený v OV č.:
219/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
33K/53/2022
ICS:
1122208664
Vydal:
JUDr. Lenka Čadanová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
EXTAVMAT Plus s. r. o. IČO 52063372, , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Navrhovatelia:
EXTAVMAT Plus s. r. o. IČO 52063372, , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EXTAVMAT Plus s. r. o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 063 372, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
Rozhodnutie:
I. Súd ustanovuje dlžníkovi: EXTAVMAT Plus s. r. o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 063 372, predbežného správcu: INSOLVENCY GROUP, k. s., so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1768. II. Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Oznam: