Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/192/2022

(FO) Černý Miroslav (26.06.1965)

Dolné Trhovište 19, 92061 Dolné Trhovište

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
18.11.2022
Zverejnený v OV č.:
221/2022
Dlžník:
Černý Miroslav IČO 26.06.1965, , Jelenová 19, 92061 Dolné Trhovište,
Správca:
JUDr. Štefan Dostál , Robotnícka 79, 90501 Senica,
Spisová značka súdu:
23OdK/192/2022
Spisová značka správcu:
23OdK/192/2022 S1148
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Vyhodnotenie 1.kola VPK na predaj hnuteľného majetku  

V konkurznom konaní dlžníka Miroslav Černý, nar. 26.06.1965, bytom Jelenová 19, 920 61 Dolné Trhovište, vedenom pod sp. zn. 23OdK/192/2022, bolo vyhlásené 1.kolo VPK na predaj hnuteľného majetku, ktoré bolo zverejnené  Obchodnom vestníku č. 205/2022 dňa 25.10.2022.

V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.

V Senici, 11.11.2022

JUDr. Štefan Dostál, správca