(PO) Tokarčíková Anna, Mgr. - Lekáreň u Medeného Hada, IČO 17068614

Nová Ľubovňa 350 , 06511 Nová Ľubovňa

ECLI:SK:KSKE:202...
Dátum zverejnenia:
21.11.2022
Zverejnený v OV č.:
222/2022
Krajský súd v Košiciach
7K/15/2001, Mgr. Anna Tokarčíková - Lekáreň u Medeného hada, IČO: 17068614, Nová Ľubovňa 350, 06511 Nová Ľubovňa, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                         ECLI:SK:KSKE:2022:7001898012.7                               

                                                                                                                  Sp. zn.: 7K/15/2001 -

                                                                                                                      IČS:  7001898012                               

                                                                  OPRAVNÉ UZNESENIE

        Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci  úpadcu: Mgr. Anna Tokarčíková, bytom ul. 1. Mája 2/564, Stará Ľubovňa - Lekáreň u Medeného hada, Nová Ľubovňa 350, IČO: 17 068 614, rozvrhom takto

                                                                           r o z h o d o l :

          O p r a v u j e    v ý r o k     rozvrhového uznesenia Krajského súdu v Košiciach  zo  6. októbra 2022, č.k.: 7K15/2001-328, bod 2: Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV - nebudú uspokojené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov tak, že v bode 2.  predmetného výroku má byť správne uvedené: 2. Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV - neboli zaradené.

P o u č e n i e  : Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie  n i e  j e  prípustné.

 

V Košiciach dňa 14. novembra 2022

                                                                                                            JUDr. Július Tóth

                                                                                                              predseda senátu

Za správnosť vyhotovenia: Dana Vašeková