Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/233/2022

(FO) Kohúciková Eliška (11.02.1959)

Andreja Žarnova 7163/11B , 91702 Trnava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
22.11.2022
Zverejnený v OV č.:
223/2022
Dlžník:
Kohúciková Eliška IČO 11.02.1959, , Andreja Žarnova 7163/11B, 91701 Trnava,
Správca:
, Pekárska 11, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
60OdK/233/2022
Spisová značka správcu:
60OdK/233/2022S2069
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.

 

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.09.2022 č. k.: 60OdK/233/2022 - 12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 181/2022 zo dňa 21.09.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eliška Kohúciková, dát. nar. 11.02.1959, trvale bytom Trnava, Andreja Žarnova 7163/11B, PSČ 917 01 (ďalej tiež ako Dlžník), a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, IČO: 54 665 299, značka správcu S2069 (ďalej tiež ako „Správca“).

 

Vzhľadom na zmenu úradných hodín týmto Správca v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu 60OdK/233/2022S2069 je možné nahliadnuť v kancelárii Správcu na adrese: Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, a to v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. po predchádzajúcej dohode. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0901 711 730 alebo emailom: tekely.spravca@gmail.com.

 

Toto oznámenie nahrádza oznámenie č. K055862 zverejnené v Obchodnom vestníku č. 185/2022 zo dňa 27.09.2022.

 

KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069