(FO) Pulcová Miriam (22.05.1977)

Stavbárska 787, 96001 Martin

Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
Dátum zverejnenia:
22.11.2022
Zverejnený v OV č.:
223/2022
Dlžník/Úpadca:
Pulcová Miriam IČO 22.05.1977, , Stavbárska 787 / 4, 96001 Martin,
Správca:
JUDr. Tomáš Šufák , Štrková 95/21, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
1K/2/2015
Spisová značka správcu:
1K/2/2015 S1989
Druh:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
Text:

OZNÁMENIE O PRERADENÍ SÚPISOVEJ ZLOŽKY ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY DO ODDELENEJ PODSTATY

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Ing. Miriam Pulcová, nar. 22.5.1977, Pribinova 644/51, Zvolen – Môťová ( pôvodne bytom Stavbárska 787/4, Martin - Jahodníky), v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 1K/2/2015,

týmto, najmä podľa § 76 ods. 3 ZKR, § 40 ods. 1 písm. b) Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. v z.n.p., zverejňujem nasledovnú zmenu súpisu všeobecnej podstaty, zverejneného v OV č. 130/2015 zo dňa 09.07.2015, pod K015438:

Preradenie  súpisovej zložky majetku, uvedenej pod por. č. 7 – byt

Popis : 4-izbový byt č. 6 v bytovom dome na druhom poschodí,

Štát : Poľská republika

Obec : WARSZAWA

Ulica : Aleje Jerozolimskie,

Číslo vchodu : 198

Katastrálna územie : Warszawa – Wlochy

Číslo listu vlastníctva : LV ( KW ) č. WA1M/00192926/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1

vrátane

pivnice č. 3 spolu s 1 parkovacím státím v garáži a spoluvlastnícky podiel 1276/10000 na spoločných priestoroch a prislúchajúcom pozemku bytového domu

Súpisová hodnota majetku v EUR : 175 000,00 EUR

 

zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty nasledovného veriteľa:

Powszechna Kasa Oszczędnošci Bank Polski Spółka Akcyjna , Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Zespól Windykacji Procesowej, Biuro w Gdyni , Jerzego Waszyngtona 17, 81 – 197 Gdynia, Polska, KRS 0000026438, ktorého oddelená podstata vznikla na základe prihlásenia zabezpečenej pohľadávky s por.č. 25, v celkovej výške 327.368,67 EUR, deň vzniku záložného práva:16.10.2008

 

V Žiline dňa 15.11.2022

JUDr. Tomáš Šufák, správca